ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

Development Action Plans – Year 2020

Action plan 2020 - 1 - NDAPAction plan 2020 - 2 - Toll freeAction plan 2020 - 3 - SPAP

Development Action Plan – 2018

Thrust Area  Name of the Project
Action  Plan  for Capital Projects – Works -Year 2018
National Agenda on Child Protection: Develop National Policies and Monitoring Systems on Child Protection regarding Protection, Prevention, Rehabilitation,Child Abuse and Neglect and Enforcement of Legal Reforms  National Policy on Child Protection 
Life Skills and Comprehensive Sex Education into School Curriculum 
Guidelines on Child Protection in Emergencies
National Guideline on Children's Home 
Trainers Guide on General Child Care( NVQ Level 4 ) 
Working with Parents Living in Prisons
Reduction of Substance Use Among Children
Parenting Skills Guide
School Child Protection Committees (SCPC): Facilitating and Monitoring of Positive Changes in School Environment  Cluster Program- review Program for Previous Year Child Friendly School Members and Relevant Others
World Children's Day  District Programs with School Clusters
SCPC Awareness Program
Community based Engagement (CBE): Awareness Programmes for Officials and Relevant Communities to Empower Child Protection at Grass-root Level. Follow-ups and Trainings – review Program for Previous year Officials and relevant Communities to Empower Child Protection  at Grass root level
Community Awareness Program 
 Individual Programme for Each Division: Programme Design based on Baseline Data and Urgent Issues Creating Child Friendly Villages
Trainings on Child Protection, Child Rights & Child Development Relevant Government Staff, Relevant Child Care Service Providers and Other Professionals Conduct Programs for relevant Educational Sector Staff
Conduct Programs for relevant Health Sector Professionals, Staff and Volunteers
Conduct Programs for Relevant Legal Sector Staff ( Judges etc.)
Conduct Programes on Child Labour for relevant Law Enforcement Sector Staff Program (Police Officers etc.)
International Girl Child Day Programe – October 11, 2018
Child Labor Day Programme (June 12th) 
Training for Journalists
Conduct Training Programs on Online Safety for Officials 
Media Training for Officials
Recording of Video Evidence Trainings for Officials  
Psychosocial Interventions in Coastal Area
Protection for Plantation Sector Children and Community 
Information, Education and Communication Tools: Developing Information, Education & Communication (IEC) Mechanisms to Disseminate Child Protection Knowledge Displaying Child Protection Messages in Bus Stands
Printing Materials – Posters, Leaflets, Booklets and Etc.
Public Campaign in UN CRC
Child Protection Propaganda as knowledge Development: Day Celebrations, Events, Invited Events and Other Events Exhibitions & Mobile Services and Child  Protection Drama
Legal Proceedings Special Investigations /Surveillance for Law Enforcement and Court Proceedings 
Rehabilitation Process of Tsunami affected Children
Video Evidence Recording  & Facilitation of  Victimized Children 
Effectively Investigate, Maintenance and Other Activities of Cyber Surveillance
Strengthening of Child Protection Mechanisams: Conducting and Implementing  Systems, Maintenance and Resource Upgrading Monitoring and Psychosocial Support  for  Child Care Institutions(CCI) for Children and Staff 
Facilitate, Monitoring and Follow Ups on Victims of Abuse 
Maintenance of  Safe Homes 
Mental Health Support
Educational and Other Relevant Support for Victimized, Marginalized and Vulnerable Children
Child Protection Strategy/Mechanisms Development Process Emergency  Preparedness and Awareness 
Facilitation for Meetings
Strengthening Capacity, Monitoring and Evaluation (NCPA Head office, District and Divisional Staff ) To Strengthen Capacity Conduct Mid- Term, Quarterly and Monthly Progress Review Meetings and Relevant Workshops
District and Divisional Communication Strategies
Development Programs, Monitoring and Evaluation
Printing Monitoring Log Books, Annual Reports, Other Reports ,CD's & Etc
Understanding of Issues relating to the Protection of Children in Sri Lanka (Assessments and Researches on Child Protection)  Educational Support for Children under The Tsunami Act 
Other  Implementing SGBV Action Plan 
Research and Studies
Asset Acquisition
Strengthening Child Protection Authority Action Plan – Year 2018
Strengthening Mechanisms and Systems Web Development
Library Development
Video Evidence Recording Units Development and Maintenance  
Support for Child Focused Group Centers (CFGC) and District/Divisional Office/Staff
Maintenance of 1929 Child Line
NCPA Technical and Infrastructure Development Technology based Apparatus and Facilities for NCPA Staff
Capacity ,Motivation and Skill Development Programmes for NCPA Officials
NCPA Infrastructure Development
Other Special Safe Home for Victimized Children 
24 Hour Toll Free Help Line Action Plan – Year 2018
Strengthen Existing 1929 Child Line (Provision of Infrastructure Facilities and Strengthening Support Services) Infrastructure Development of 1929 Call Center
Furniture and Equipment  for 1929 Call Center 
Maintanance of Management of Information System (MIS) on 1929
Capacity & Skill Development for NCPA Officials (Capacity Building) Para Legal Training for Child Line Staff & NCPA Officials 
Foreign Trainings / Exposure Visits for Child Line Staff and NCPA Officials
Advocacy and IEC Material Development for 1929 (Awareness Raising on 1929 ) Awareness Programme on Online Safety for School Children
Street Drama on Child Protection to Raise Awareness 1929 
Victim Protection  Assess and Monitor Selected Cases and the Viictims identified through complains received to 1929 Child Line  
Provide Basic Needs when it Necessary to the Victims of Child Abuses 
Trust Fund Action Plan 2018
Develop National Policy on Day Care Center Registration and Settings Minimum Standers  Declaring the guidelines and standards for child care centers at work places and printing 5000 copies of the guidelines
Awareness raising on Child Care Center Standards and the Policy 
Develop the National Child Protection Policy in order to Systematize and Streamline Child Protection Services Delivered by All Relevant Stakeholders Development of Nationa Child Protection Policy, publish  and conduct training programmes for law enforcement officers and all stakeholders working with children (including private sector) 
Positive Discipline Promotion and Preventing Violence Against Children in Schools, at Home, and in Alternative Care Institutions   Longitudinal Research on Child Disciplinary Methods and Positive Discipline 
Prevention of Under-Age Marriages through Law and Practice Reforms  Develop Video Documentaries and Other Awareness Raising Materials (Child Marriages and 1929 and Child Marriages and NCPA Role)
NCPA District Coordinators Develop a Plan aligning with the DCDC plans amounting to approx. LKR 50,000 each to take steps to prevent registration of under-age marriage 
Display Child Protection Messages in Railway Stations , Trains & Bus Stands & Bill Boards on Child Protection Messages Display Child Protection Messages in Railway Stations, Trains ,Buses & Bus Stands & Bill Boards on Child Protection Messages 
Provide Technical and Practical Guidance to the Field Officers on conducting their Awareness Programs  Publication of the Guidelines on Awareness Programmes (Published as a common  publication for  NCPA/ DPCC/ CS and SC)
Child Trafficking Issues are constructively understood and address on a Victim Center Approach  Training Manual develop,publish,on training law enforcement officers and service providers on identification , referral and specialize services for child victims (children identified as victims of trafficking are provided with specialized services including reunification and reintegration )    
Establish and Operate concrete Monitoring Systems focused on improvement and Positive outcomes for Children in contact with Law Develop a framework for 1929 data base to follow up and track reported cases.   

සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2015

ඉලක්කගත ක්ෂේත්‍රය වැඩසටහන / ක්‍රියාකාරකම ප්‍රතිලාභීන් / සහභාගි වන්නන්
ළමා ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණ සංවර්ධනය කිරීම පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පිහිටුවීම හා අධීක්ෂණය, ළමයින්ගෙන් ගැටලු හා නිරීක්ෂණයන් ලබා ගැනීම සඳහා පාසල්වල ‘සතුටු ශෝක පෙට්ටි’ පිහිටුවීම විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, දෙමව්පියන්, පාසල් ළමයින්
ළමා ආරක්ෂණය පිළිබඳව ප්‍රජාව සවිබලගැන්වීම උදෙසා ග්‍රාමීය සිවිල් සමාජ, අභ්‍යන්තර අවතැන් වූ පවුල් සහ නැවත පදිංචි වූ පවුල් සඳහා වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සිවිල් සමාජවල සාමාජිකයන්
පොලීසිය, සෞඛ්‍ය අංශ, දෙමව්පියන් / ගර්භණී මව්වරුන්, අධ්‍යාපන නිලධාරීන් හා පාසල් දරුවන් ප්‍රවාහනය කරන්නන් උදෙසා ළමා ආරක්ෂණය, ළමා අයිතිවාසිකම් හා ළමා සංවර්ධනය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම වෛද්‍ය, අධ්‍යාපන, පොලිස් නිලධාරීන්, පාසල් දරුවන් ප්‍රවාහනය කරන්නන්
පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා පටිගත කළ වීඩියෝ සාක්ෂි පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම පොලිස් නිලධාරීන්
ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ධාරිතා සංවර්ධනය / දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ප්‍රගතිය අධීක්ෂණයප්‍රාදේශීය / දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් සඳහා අත්පොත් සකස් කිරීම ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය / අලුතින් බඳවා ගත් කාර්ය මණ්ඩලය
ධනාත්මක විනය පිළිබඳව පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන / මත්ද්‍රව්‍යමය හිංසනයේ විපාක පිළිබඳව ළමයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන පෙර පාසල් ගුරුවරුන් / ළමයින්, දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන්
විධිමත් විමර්ශන හා අධීක්ෂණ පද්ධතියක් සහතික වීම නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂ විමර්ශන හා සෝදිසිය / අධිකරණ ක්‍රියාදාමය වින්දිත ළමයින්
ළමයින් සඳහා මානසික සෞඛ්‍ය මැදිහත් වීම් / ළමා සුරැකුම් ආයතන (CCI) අධීක්ෂණය / ළමා සුරැකුම් ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම ළමයින් / කාර්ය මණ්ඩලය
සයිබර් සෝදිසි ඒකකයක් පවත්වා ගෙන යාම ප්‍රජාව
සුනාමි කැපකරු සුරැකුම සමාලෝචනය කිරීම කැපකරු ළමයින්
වීඩියෝ සාක්ෂි සඳහා පැමිණෙන ළමයින්ට පහසුකම් සැලසීම වින්දිත ළමයින්
සුරක්ෂිත නිවස – පවත්වා ගෙන යාම හා මනෝසමාජමය ආධාරය ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය
ළමා ආරක්ෂණ දැනුම පැතිරවීම තොරතුරු, අධ්‍යාපන හා සන්නිවේදන (IEC) යාන්ත්‍රණය වැඩි දියුණු කිරීම ප්‍රජාව
එක්දින උත්සව ප්‍රජාව
ප්‍රදර්ශන හා ජංගම සේවා ප්‍රජාව
ළමයින්ගේ ආරක්ෂාවට අදාළ ගැටලු තේරුම් ගැනීම ළමා ආරක්ෂණය පිළිබඳ ගවේෂණය ප්‍රජාව
සම්පත්වල තත්ත්වය උසස් කිරීම වීඩියෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීමේ ඒකක නඩත්තුව ප්‍රජාව
දිරිදරු ළමා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන නඩත්තුව වින්දිත ළමයින්
1929 ළමා උපකාරක සේවාව ශක්තිමත් කිරීම, මෙහෙයවීම, ප්‍රචාරණය හා නඩත්තුව ළමයින්
ICT ජාල පද්ධතිය වින්දිත ළමයින්
ළමයින් අරමුණු කර ගත්, උපදේශන සඳහා පහසුකම් ඇති කණ්ඩායම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම හා නඩත්තුව, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සඳහා උපකරණ ළමයින් / ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය
ළමා ආරක්ෂණයට අදාළ නීති සැකසීම නීති කෙටුම්පත් ක්‍රියාවලිය වින්දිත ළමයින්