ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

පුවත් සහ සිදුවීම්

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පිහිටුවීම

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් (1998 අංක 50 දරන පනත මඟින්) ළමා හිංසනය වැළැක්වීමේ සහ එවැනි හිංසනයක වින්දිතයන් වූ ළමයින්ට ආරක්ෂාව හා ප්‍රතිකාර ලබා දීමේ අරමුණින් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පිහිටුවන ලදි.