ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

පුවත් සහ සිදුවීම්

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පිහිටුවීම

ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමටත් , ඒ හා සබැඳි නීති පිළිබඳව රජයට උපදෙස් දීම සහ එවැනි අපයෝජනයන්ට ගොදුරු වූ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සහ සියලු ආකාරයේ ළමා අපයෝජනවලට එරෙහිව කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් (1998 අංක 50 දරන පනත මඟින්) ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පිහිටුවන ලදි.