ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

ළමයින් වෙනුවෙන් වූ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්යභාරය

 •   ළමා අපචාර වැළැක්වීම සහ එවැනි අපචාරවලට ගොදුරු වූ ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ට ප‍්‍රතිකාර කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියක්  සකස් කිරීමෙහිලා ආණ්ඩුවට උපදෙස් දීම.
 • ළමා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු ක‍්‍රියා මාර්ග පිළිබඳව ආණ්ඩුවට උපදෙස් දීම.
 • එවැනි අපචාරවලට ගොදුරුවූවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත යුතු ක‍්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ආණ්ඩුවට උපදෙස් දීම.
 • අපචාරවලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබීමට ළමුන් සතු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සහ ළමා අපචාර වැළැක්වීමේ ක‍්‍රම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.
 • ළමා අපචාර වැළැක්වීමේ කාර්යය සඳහා සහ එවැනි අපචාරවලට ගොදුරුවූවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ අයිතීන් රැුකගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක‍්‍රියා මාර්ග ගැනීම සහ උචිත අවස්ථා වලදි එම කාර්යය සඳහා අදාළ අමාත්‍යංශවල, පළාත් සභාවල, පළාත් පාලන ආයතනවල, දිසා හා ප‍්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්ගේ සහ රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සංවිධානවල උපදෙස් විමසීම.
 • ළමා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා වූ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තිය ඵලදායි ලෙස ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය, පරිපාලනමය හෝ වෙනත් සංශෝධන නිර්දේශ කිරීම.
 • සියලූ ආකාර ළමා අපචාරවලට අදාළ නීති ක‍්‍රියාත්මක කිරීම නියාමනය කිරීම.
 • ළමා අපචාර හා සම්බන්ධ සියලූ විමර්ශන හා අපරාධ නඩු කටයුතුවල ප‍්‍රගතිය නියාමනය කිරීම.
 • සන්නද්ධ ගැටුම්වල බලපෑම්වලට පාත‍්‍ර වූ ළමයින් සම්බන්ධව මානුෂිකව සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු පිළිබඳව යොමුවීම සඳහා ක‍්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කිිරීම හා ඔවුන්ගේ මානසික හා ශාරීරික සුභසිද්ධිය සඳහා පියවර ඇතුළුව එවැනි ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන් සමාජයට නැවත ඇතුළුකර ගැනීම.
 • අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනවලට සහ අපරාධ නඩු කටයුතුවලට සම්බන්ධ ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව හා රැුකවරණය සඳහා, අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී උචිත පියවර ගැනීම.
 • ළමා අපචාර පිළිබඳව මහජන පැමිණිලි භාර ගැනීම සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදි ඒ පැමිණිලි නිසි බලධාරින් වෙත යොමු කිරීම.
 • ළමා අපචාරවලට එරෙහිව කරනු ලබන දැඩි ව්‍යාපාර සම්බන්ධීකරණය සම්බන්ධයෙන් පළාත්   සභාවලට, පළාත් පාලන ආයතනවලට හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලට උපදෙස් දීම හා සහය වීම.
 • ළමා අපචාර සම්බන්ධව ජාතික දත්ත පදනමක් සකස් කිරීම සහ එය පවත්වාගෙන යාම.
 • අදාළ අමාත්‍යාංශ හා වෙනත් ආයතනයන්ගේ උපදෙස් විමසා ළමුන් සඳහා ළමා රැුකවරණ සේවා සපයන සියලූ ආගමික හා පුණ්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම හා ඒ පිළිබඳව නියාමනය කිරීම.
 • ළමා අපචාර සහ ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ පැවැත්වීම, ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • ළමයින්ගේ සුරක්ෂිතභාවය සහ ළමුන්ගේ අයීතීන් ආරක්ෂා කිිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තොරතුරු සැපයීම සහ අධ්‍යාපනය ලබාදීම.
 • ළමා අපචාරවලට ඇති ඉඩ ප‍්‍රස්ථා අවම කිරීම පිණිස, සංචාරක කටයුතු හා සම්බන්ධ සියලු අංශ සමඟ සංවාදයෙහි යෙදීම.
 • ළමා අපචාර පිළිබඳ වැඩමුළු, සම්මන්ත‍්‍රණ සහ සාකච්ඡුා සංවිධානය කිරීම සහ ඒ සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
 • සියලූ ආකාර ළමා අපචාර අනාවරණය කර ගැනීම හා වැළැක්වීම හා සම්බන්ධයෙන් විදේශ ආණ්ඩු සහ අන්තර් ජාතික සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කිරීම සහ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම.