ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

ලිපි/ දැනුම්දීම්

2020.10.12 CRC Wijaya
2020.08.31 Mawbima - page 14
27.08.2020 Mawbima page10

පොත් අරන් ගමෙන් ගමට යන 'පොතයි මමයි' ව්‍යාපෘතිය

පොත් අරන් ගමෙන් ගමට යන 'පොතයි මමයි'

dariyak apayojanaye waradikaruwanta daduwam netda
 
කොරෝනා ව්‍යසනය, ඇදිරිනීතිය සහ නිවසේ සිටින දරුවන් (@ නුගසෙවන වැඩසටහණ – ජාතික රූපවාහිනිය , 2020 අප්‍රේල් 10 )
 
කොරෝනා ව්‍යසනය සහ නිවසට කොටු වූ දරුවන් (@ අද දෙරණ , 2020 මාර්තු 31 දින)
පොලිස් ඇඳිරි නීතියෙන් පසු ළමා හිංසනය ගැන පැමිණිවල විශාල අඩුවක් (@ නිව්ස්ෆර්ස්ට් ශ්‍රී ලංකා, 2020 මාර්තු 25 දින)
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීය සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා සමගින් 'RISE&SHINE' වැඩසටහන (@ Channel EYE , 2020 මාර්තු 10 දින)
2020.1.10 resa news paper to web
2020 වර්ෂයේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන (ළමා නිවාස) අධික්ෂණය සඳහා භාවිතා කිරීමට නියමිත ප්‍රශ්නාවලීය : බාගත කරගන්න >>  සංස්කරණය කළ හැකි ගොනුව,  PDF ගොනුව

1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය 2018 – NCPA 

අවසාන ප්‍රතිපලය:  වැඩි විස්තර >> : බාගත කරන්න >>

 

 

 

Janapawra s

 

 

 

 


…………………………………………………………………………………………………………..

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය : සිංහල , දෙමළ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Please follow the link to find the draft National Child Protection Policy 'Click here'.If you have any comments, please follow below articles for more details.
child protection policy -dreft e1 child protection policy -dreft e2
.