ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

මූල මණ්ඩලය – 2020 වර්ෂය

හසිනි පල්ලෙවෙල මහත්මිය

Panel M  - Mr.C.H.Gamage

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලක)

ආරක්ෂක අමත්‍යයංශය

පී.ජේ.ඩී. ප්‍රනාන්දු මහතා

Panel M - Mr P.J.D. Fernando

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

එන්.ඒ.කේ.එල්. විජේනායක මහතා

Board D - M

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

රෝෂනි හෙට්ටිගේ මහත්මිය

Panel M - Mrs.Roshini Hettige

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(නීති)

අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

එම්.සී.එස්. දේවසුරේන්ද්‍ර මහත්මිය

Board D - Mrs

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කේ.පී.එන්.ටී.එන්. දේවප්‍රිය මහතා

Panel M - Mr.K.P.N.T.N.Dewapriya

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන I)

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

මාධවි ගුණවර්ධන මහත්මිය

Panel M - Mrs. Madawi Gunawardhana

කොමසාරිස්

කාන්තා හා ළමා අංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

වෛද්‍ය එච්.එස්.ආර්. පෙරේරා මහතා

Panel M - Dr. Susi Perera

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මහජන සෞඛ්‍ය සේවය II)

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය

සී. එච්. ගමගේ මහතා

Board D - M

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය