ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය


2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ;

 
නම් කළ නිළධාරී

සුජාතා අලහප්පෙරුම මිය (නියෝජ්‍ය සභාපති)
දුරකථනය : +94 11 2 778 911 – 12 – 14
විද්‍යුත් තැපෑල : deputy.chair@childprotection.gov.lk, deputychairman.ncpa@gmail.com
ෆැක්ස් : +94 11 2 778915
 
තොරතුරු නිළධාරී
අනෝමා සිරිවර්ධන මිය (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
දුරකථනය : +94 11 2 778 911 – 12 – 14
විද්‍යුත් තැපෑල : directorgeneral.ncpa@gmail.com
ෆැක්ස් : +94 11 2 778915
 
2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත>> වැඩිදුර කියවන්න