ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ඉතිහාසය

එක්සත් ජාතීන්ගේගේ සාමාජික රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව 1990 වර්ෂයේ දී ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතියේ (CRC) අත්සන්කරුවකු වූ අතර, 1991 ජූලි 12 වැනි දා එය අනුමත කරන ලදි. ඉන් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරන ලද ළමයින්ගේ ප්‍රඥප්තියක් සකස් කරන ලද අතර ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය අධීක්ෂණය කිරීමේ සහ අවශ්‍ය විටෙක අන්තර්ජාතික ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුති කමිටුවට වාර්තා කිරීමේ වගකීම සහිත ජාතික අධීක්ෂණ කමිටුවක් පිහිටුවන ලදී.

1996 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ළමා ආරක්ෂණය පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්ය බලකාය පත් කරන ලදි. ජනාධිපති කාර්ය බලකායේ වාර්තාවේ ඇතුළත් වන නීතිමය සංශෝධන සහ පරිපාලනමය ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් මෙම බලකාය විසින් නිර්දේශ කරන ලදි. ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ 1998 අංක 50 දරන පනත ප්‍රකාරව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය (NCPA) පිහිටුවීම ජනාධිපති කාර්ය බලකායේ ඉතා වැදගත් නිර්දේශයක් විය. ළමයින් හා කාන්තාවන්ගේ විධිමත් ආරක්ෂාවක් හා සුබසාධන යාන්ත්‍රණය ස්ථාපිත කිරීමට 2006 වර්ෂයේ දී වෙන ම අමාත්‍යාංශයක් පිහිටුවන ලද අතර ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට යටත් වේ.

 

ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ හිටපු සභාපතිවරු / සභාපතිණියන්
 
Professor D G Harendra de Silva - former cp > මහාචාර්ය ඩී. ජී. හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතා
ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ආරම්භක සභාපති දූරකාලය 1998 සිට 2005 දක්වා
 
Dr.Hiranthi Wijemanne  - former cp   ආචාර්ය හිරන්ති විජේමාන්න
දූරකාලය 2005 අගෝස්තු සිට 2006 පෙබරවාරි දක්වා
 
Mrs. Padma Wettawa  - former cp   පද්මා වෑත්තෑවේ මහත්මිය
දූරකාලය 2006 මාර්තු සිට 2007 මාර්තු දක්වා
 
Mr. Jagath Wellawatte  - former cp   ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා
දූරකාලය 2007 අප්‍රේල් සිට 2010 මැයි දක්වා
 
Mrs.Anoma Dissanayaka  - former cp   නීතිඥ අනෝමා දිසානායක මිය
දූරකාලය 2010 ජුනි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා
 
Dr. Natasha Balendra - former cp   ආචාර්ය නටාෂා බලේන්ද්‍ර
දූරකාලය 2015 පෙබරවාරි සිට 2017 මාර්තු දක්වා
 
Mrs. Marini De Liwera  - former cp   නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය
දූරකාලය 2017 අප්‍රේල් සිට 2018 අප්‍රේල්
 
MR. Aberathna  - former cp   නීතිඥ එච්. එම්. අබයරත්න මහතා
දූරකාලය 2018 අප්‍රේල් සිට 2019 දෙසැම්බර් දක්වා