ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

“සවන් දෙනු ලැබීමට ළමයින්ට මූලික අයිතිවාසිකමක් ඇත”

“ළමා උපකාරක සේවා යනු පුළුල්, ශක්තිමත් හා අනුකලයන කරන ලද ජාතික ළමා ආරක්ෂක පද්ධතිවල මුඛ්‍ය අංග වේ.”

– මාර්තා සැන්ටෝස් පායිස්,
එක්සත් ජාතින්ගේ විශේෂ නියෝජිත