ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය – 2020

අංකය
නම
තනතුර සහ ලිපිනය
1 මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා සභාපති, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
2 නීතිඥ සුජාතා අලහප්පෙරුම මහත්මිය නියෝජ්‍ය සභාපති, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
3 චන්ද්‍රානි සේනාරත්න මහත්මිය ලේකම්, ජාතික වැටුප් කොමිෂන් සභාව
4 සුසන්ත බාලපටබැඳි මහතා අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව
5 ජේ.ඒ.ඩී.එම්.එන් ජයකොඩි මහතා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
6 වෛද්‍ය ස්වර්ණා විජේතුංග මහත්මිය විශේෂඤ මනෝචිකිත්සක (ළමා හා නව යොවුන්), රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල
7 වෛද්‍ය සේනක ගුණතිලක මහතා ළමා රෝග විශේෂඤය, දිස්ත්‍රික් රෝහල බදුල්ල
8 ආචාර්ය හිරාන්ති විජේමාන්න ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ස්වාධීන උපදේශක
9 ආචාර්ය එල්. එම්. කපිල බණ්ඩාර පීඨාධිපති, අධ්යාපන පීඨය, කොළඹ විශ්ව විද්යාලය
10 පී. චන්දිමා සිගේරා මිය කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
11 ආර්. පී. ඒ. විමලවීර මහතා කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
12 එස්. ජී. පල්ලියගුරුගෙ මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන), කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
13 චානක උදය කුමාර මහතා ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය