ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

 

දැක්ම :

ළමුන් සඳහා ළමා හිතකාමී සහ සුරක්ෂිත පරිසරයක් ගොඩනැගීම.

 

මෙහෙවර :

ළමුන් සියලූ ආකාරයේ අපයෝජනයන්ගෙන් නිදහස් බව තහවුරු කිරීම.