ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

අපේ කාර්යභාරය

  • රැකවරණය හා ආරක්ෂාව අවශ්‍ය සෑම ළමයකු වෙත ම සමීප වීම.
  • ළමයින් ගැන අවධානයෙන් සිටීම සහ අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබා අප වෙත සමීප වීමට ඔවුන් ධෛර්යවත් කිරීම.
  • ළමා ආරක්ෂක නීති තුළ දක්වා ඇති ළමා අයිතිවාසිකම් සහ ආරක්ෂාව හා නිදහස මෙන් ම ළමා අයිතිවාසිකම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය (UN CRC) පිළිබඳව ළමයින් අතර දැනුවත් භාවය නැංවීම.
  • ජනතා දැනුවත් භාවය නැංවීම සහ ළමයින්ගේ ජීවිත සහ සංවර්ධනය කෙරෙහි බලපාන ප්‍රතිපත්ති සහ චර්යාවන්වලට බලපෑම් කිරීම.
  • සියලු ම අංශ තුළ ළමා හිතකාමී ක්‍රමවේද නිර්මාණය කිරීම සඳහා පොලීසිය, සෞඛ්‍යාරක්ෂාව, නෛතික, අධ්‍යාපන, සන්නිවේදන, මාධ්‍ය, දේශපාලන වැනි අධිකාරීන් / ආයතන සහ සමාජයේ සියලු ම අංශ සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම .
  • සෑම ළමයකුගේ ම හඬ ඇසෙන පරිදි හා ඔවුන් ගණන් ගැනෙන පරිදි සහ කිසිදු ළමයකු එහි හිඩැස් අතරින් ගිලිහී නොයන පරිදි ක්‍රමවේදයක් ගොඩනැඟීම හා පවත්වා ගැනීම .
  • විශේෂයෙන් ම දුෂ්කර වාතාවරණවල දී ළමයින් පුනරුත්ථාපනය හා පසුවිපරම් කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසෙන උපකාරක ක්‍රමවේදයන් ශක්තිමත් කිරීම.
  • ළමයින් මුහුණදෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ජනතාව, රෝහල්, පාසල්, ආයතන හා නාගරික සංස්ථා වැනි නියෝජිතායතන සංවේදී කරවීම.
  • ළමයින්ගේ හඬ ඇසෙන බවට සහතික වන ගෝලීය ළමා ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද සමඟ ජාලගත වීම සහ ඒවා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දායක වීම සහ ක්‍රියා කිරීම.

තව කියවන්න -> ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරකම්