ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

ඇමතුම් විස්තර

Prof. Muditha Vidanapathirana

සභාපති – ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා

දුරකතන : +9411 2 778 911 – 12 – 14 (දිගුව:122)
ෆැක්ස් : +9411 2 778 767
විද්‍යුත් තැපැල් : chairperson@childprotection.gov.lk

 

Ms. Sujatha Alahapperuma, AAL

නියෝජ්‍ය සභාපති – ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

නීතිඥ සුජාතා අලහප්පෙරුම මහත්මිය

දුරකතන : +94 11 2 778 911 – 12 – 14 (දිගුව:107)
විද්‍යුත් තැපැල් : deputy.chair@childprotection.gov.lk

 

general.manager - ncpa

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

අනෝමා සිරිවර්ධන මහත්මිය

දුරකතන : +94 11 2 778 911 – 12 – 14 (දිගුව:106)
විද්‍යුත් තැපැල් : directorgeneral.ncpa@gmail.com

 

තැපැල් ලිපිනය

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය,
අංක 330, තලවතුගොඩ පාර,
මාදිවෙල,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර

දුරකතන : +94 11 2 778 911 – 12 – 14
විද්‍යුත් තැපැල් : ncpa@childprotection.gov.lk
ෆැක්ස් : +94 11 2 778 915
වෙබ් : www.childprotection.gov.lk

මාර්ග සිතියම


View Larger Map