ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

වීඩියෝ පෙළගැස්ම

“දරුවෙක් වෙනුවෙන් මිනිසෙක් සිටී”
1929 ශ්‍රී ලංකා ළමා ආරක්ෂණ උපකාරක සේවය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ ගීතය.
අමීලා නිදහස දිසානායක මහතාගේ නිර්මාණයකි.

 

 

 

 

 

 

දැනුමෙන් සවිමත් වෙන්න! ළමා ආරක්ෂාවට "පොතයි මමයි" ! (මහින්ද දසනායක මහතා – ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂණ නිලධාරී, කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෑගල්ල)

 

අපි දරුවන්ට දැනෙන්න ආදරය කරමු ! (ප්‍රියංකා රත්නායක මහත්මිය – සහකාර අධ්‍යක්ෂ – මනෝ සමාජීය, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය)

 

ළමා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් 'අමල් බිසොයි මමයි' (@ ලසන්ත කුමාර මහතා – ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂණ නිලධාරී, පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කෑගල්ල

 

 

Awareness Annimation – කොරෝනා සතුරා පරදවමු ! Defeat the 'Covid 19' !

 

 

 

Awareness drama – Call ChildLine on '1929' ළමා දුරකථන සේවය – දැනුවත් කිරීමේ නාට්‍ය

 

Connecting with your toddler ඔබේ ළදරුවාගේ සංවර්ධනය

 

Disciplining Toddlers and Preschoolers ළදරුවන් සහ පෙර පාසල් දරුවන් හික්මවීම

 

දෙමාපියනි ඔබේ දරුවා සඳහා කාලය වෙන්කරන්න Dear parent! allocate time for your child

 

Dear parents! Looking after themselves දෙමාපියනි තමන්ගේ මානසික සෞකය සදහා කාලය වෙන්කරන්න

 

Teaching empathy to your child සහකම්පනය පිළිබද දරුවට ඉගැන්වීම

 

A father's role in child rearing දරුවන් ඇති දැඩි කිරීමේදී පියාගේ භූමිකාව

 

Why corporal punishment is not good for your child ඔබේ දරුවාට කායික දණ්ඩනය හොඳ නැත

 

Praising to your child ඔබේ දරුවාට ප්‍රශංසා කිරීම

 

Development of Child Personality ළමා පෞරුෂත්වය වර්ධනය කිරීම

Protecting the Body සිරුර ආරක්ෂා කරගැනීම

Identifying the Body ශරීරය හඳුනා ගැනීම

Dear Children ! ආදරණීය දරුවනේ !(සිංහල වීඩියෝව)

Dear Children ! (දෙමළ වීඩියෝව)

Dear Parants, responsibility of your child belongs to both of you. – (දෙමාපියනි !) – සිංහල වීඩියෝව
Dear Parants, responsibility of your child belongs to both of you. – (දෙමළ වීඩියෝව)

Dear Father, (ආදරණීය තාත්තේ) – සිංහල වීඩියෝව

Dear Father, (ආදරණීය තාත්තේ…!) –  දෙමළ වීඩියෝව

ළමා ආරක්ෂාව පිලිබදව ජිංගලය – 2015 වසර

සිනහපුරමු අපි – සිංහල වීඩියෝව

සිනහපුරමු අපි –  දෙමළ වීඩියෝව