தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

வீடியோ கலரி

‘Amal Bisoi Mamai’ for child protection (@ Mr. Lasantha Kumara – Divisional Child Protection Officer of Pujapitiya Division, Kegalla District

 

 

 

Awareness Annimation – childLine on 1929 இலக்கத்தின் ஊடாக சிறுவர் தொலைபேசிச் சேவையை அழையுங்கள்-விழிப்புணர்வு நாடகம்

 

Connecting with your toddler உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி

 

Disciplining Toddlers and Preschoolers குழந்தைகள் மற்றும் பாலர் குழந்தைகளின் ஒழுக்கம்

 

Dear parent! allocate time for your child பெற்றோர் உங்கள் பிள்ளைக்கு நேரத்தை ஒதுக்குகிறார்கள்

 

Dear parents! Looking after themselves பெற்றோர்! ௮வர்௧ளை கவனித்துக் கொள்கிறார்கள்

 

 

Teaching empathy to your child உங்கள் பிள்ளைக்கு பற்றுணர்வு கற்பித்தல்

 

 

A father's role in child rearing குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு தந்தையின் பாத்திரம்

 

 

Why corporal punishment is not good for your child உங்கள் குழந்தைக்கு உடல் ரீதியான தண்டனை ஏன் நல்லது அல்ல

 

Praising to your child உங்கள் குழந்தைக்கு பாராட்டுங்கள்

 

Development of Child Personality

குழந்தை ஆளுமை அபிவிருத்தி

 

Protecting the Body

உங்கள் உடல் பாதுகாக்க

 

Identifying the Body 

உடல் அடையாளம்

 

Dear Children ! (Sinhala vedio)

 

Dear Children ! (Tamil vedio)

 

Dear Parents, the responsibility of your child belongs to both of you.- Sinhala video

 

Dear Parents, responsibility of your child belongs to both of you. – (Tamil video)

 

Dear Father,

 

Dear Father, (அன்பான தந்தையரே…!)

 

Child Protection Jingal 2015

 

Sinaha Puramu Api Sinhala Version

 

Sinaha Puramu Api Tamil Version