தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

உருவப்பட கலரி

 

Year – 2021  
2021.01.04 National Day against Child Cruelty

National Child Protection Authority organized an Island wide sticker campaign to commemorate the National Day against Child Cruelty on 04.01.2021. The initial program was on 04th January 2021 in front of the National Child Protection Authority Head office from 10.00 am to 11.00 am with the guidance of Chairman Prof. Muditha Vidanapathirana.

13 Photos

 

Year – 2020  
1929 Sri Lanka Child Protection app

It is 31 years since the signing of the United Nations Convention on the Rights of the Child on 20.11.2020. To commemorate the day, NCPA Launch - 1929 Sri Lanka Child Protection app,” Identification, Prevention and Management of Child Abuse” book and child protection awareness song about "1929" Sri Lanka Child Protection Help Line

27 Photos

Meeting with UNICEF on 09.10.2020

Headed by Prof. Muditha Vidhanapathirana, Chairman of NCPA and with Mr.Tim Sutton, UNICEF Sri Lanka Representative, Ms.Miranda Armstrong - Chief of Child Protection (UNICEF) and Dr.Hemamal Jayawardena - Child Protection Specialist (UNICEF) were participated

8 Photos

Arrival of Hon. State Secretary Ms. A S Padmalatha

Arrival of State Secretary of State Ministry of Women & Child Affairs on 23.06.2020 to NCPA

11 Photos

Supervision of Child Development Centers on 27th Feb.2020

Year 2020, Second child care monitoring programme was commenced on Gall Districts

37 Photos

Supervision of Child Development Centers on 13th & 14th Feb.2020

Year 2020, Second child care monitoring programme was commenced on Mathara and Hambanthota districts

57 Photos

 Supervision of Child Development Centers on 06th & 7th Feb.2020

Year 2020, first child care monitoring programme was commenced on Monaragala and Batrticlore districts

26 Photos

Knowledge shairing programme on 03.02.2020

Preliminary discussion to develop Cooperative plan for five years

9 Photos

 

Year – 2019  
A New Chairman and a New Deputy Chairperson was appointed for National Child Protection Authority on 31/12/2019

His Excellency the President Gotabhaya Rajapaksa has appointed Professor Muditha Vidanapathirana as the new Chairman and Ms. Sujatha Alahapperuma (AAL), a former High Court Judge, as the new deputy chairperson

29 Photos

School Media Unit Ratnapura District Programme

School Media Unit Ratnapura District Programme at Ratnapura District Secretariat Office on 05.07.2019/ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාසල් මාධ්‍ය සමාජ වැඩසටහන, 2019.07.05 දින රත්නපුරය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේදී/ பாடசா ைல ஊடக ஞிகழ்சீசித்திட்டம் - ரத்னபுர மாவட்ட நிகழ்ச்சி ரத்னபுர மாவட்ட ெசயவகத்தில் 2019.7.5 நடறீறகூ

17 Photos

Held on 01.07.2019 with the participation of over 4,000 people in 22 Divisional Secretariat in Anuradhapura District/ 2019.07.01 දිනදී අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ 22ක් තුල 4000 කට අධික ජනතාවකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති "ජනපවුර" දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන/ 01.07.2019 அன்று அனுராதபுர மாவட்டம் 22 பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் 4,000 க்கும் மேற்பட்டோர் "ஜனபவுரா” விழிப்புணர்வு திட்டம் பங்டுபற்றின்ா

20 Photos

 

Year – 2018  
“Workshop on disaster management training in Sri Lanka” on 20th and 21st Dec. 2018

Two day training programme was conducted by National Child Protection Authority with the collaboration of Disaster Management Center (DMC) to disseminate knowledge on ‘Minimizing the damages, emergency preparedness, post disaster activities on emergency disaster situations’ at Foundation Institute on 20th and 21st December 2018

12 Photos

Divisional Child Protection Officers of National Child Protection Authority

Appointment awarding Ceremony at BMICH on 11th Oct. 2018

15 Photos

International Girl Child Day Programme - 2018

At BMICH on 11th Oct. 2018

10 Photos

World Children's Day 2018 – Mobile exhibition

At Viharamahadevi Park on 30.09.2018

7 Photos

Commencement of ‘Janapawra’ programme at Kurunegala District on 28th Aug 2018

With the participation of peoples in 1610 Nos’ of Gramaniladari Divisions

40 Photos

Appointment of Ms. Sujatha K. Kulathunga (Attorney at Law) as Deputy Chairperson of NCPA

His Excellency the Hon. President Maithripala Sirisena has appointed Ms. Sujatha K. Kulathunga as Deputy Chairperson of the National Child Protection Authority on 29th June 2018

9 Photos

NCPA Mobile exhibition unit @ “Daruwan Surakimu” National Program 2018.6.17

Mobile exhibition unit of National Child Protection Authority participate the “Daruwan Surakimu” National Program which is conducted under the vision to protect children who are the life of the nation and to build a safe environment for their physical and mental, development is holding its Kilinochchi district Summit at Kilinochchi Central College stadium under President’s patronage at 10.00 am , 2018 June 18th. The “Daruwan Surakimu” National Program was initiated as a project forwarded by the President’s office based on a concept of President Maithripala Sirisena under the objective to protect the children and to create an environment for them to live safely in the society.

10 Photos

Distribution of IT equipment for easy and efficient work of the divisional child protection officers

At National Child Protection Authority auditorium on 23rd May 2018, with valuable participation of Hon. Minister of Women and Child Affairs Mrs. Chandrani Bandara and Mrs. Asoka Alawatta, Secretary to the Ministry of Women and Child Affairs, under the guidance of the Attorney at Law Mr. H M Abayaratne, Chairman, National Child Protection Authority

10 Photos

Appointment of Mr. H. M. Abayaratne(Attorney at Law) as Chairman of NCPA

His Excellency the Hon. President Maithripala Sirisena has appointed Mr. H. M. Abayaratne as the Chairman of the National Child Protection Authority. He is the 8th Chairman of the National Child Protection Authority.

15 Photos

Womens day 2018

The national ceremony to mark International Women's Day 2018 was held at the Polonnaruwa, Royal College on 08.03.2018 with the patronage of the Honorable President Maithri Palis Sirisena. And also, child protection awareness exhibition and programs were conducted to protect the children from all form of abuses.

12 Photos

Ninewells prog on 2018

Health officers’ awareness programme on child protection in ‘Ninewells’ specialized private maternity hospital on 23rd January 2018

5 Photos

Child protection through the empowerment of School Media Unit

With the collaboration of Ministry of Education, the National Child Protection Authority(NCPA) organized the Media Unit coordination Programme, ‘Child protection through the empowerment of School Media Unit ‘

16 Photos