ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

ළමයා හා සම්බන්ධ /ආශ්‍රිත (පනත් / මාර්ගෝපදේශ)

1998 අංක 50 දරණ ජාතික ළමා ආරක්ෂක පනත : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ළමා ආරක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිත්තතිය : සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි

2005 අංක 34 දරණ ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැළැක්වීමේ පනත : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

2005 අංක 16 දරණ සුනාමි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ළමා හා යෞවනයා ආඥා පනත (CYPO) – යුනිසෙෆ් ප්‍රකාශනය : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සදහා වන ජාතික මාර්ගෝපදේශ (2019 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි) : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

සාමාන්‍ය ළමා සුරැකුම් පාඨමාලාව (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් – මට්ටම 4) : සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි

සාමාන්‍ය ළමා සුරැකුම් පාඨමාලාව – පුහුණුකරුවන් සඳහා මාර්ගෝපදේශය (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් – මට්ටම 4) (2019 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි) : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ළමා අපයෝජන සිදුවීමක්‌ පිළිබදව අපරාධ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමේදී පොලිස් නිළධාරීන් විසින් පිළිපැදිය යුතු මුලධර්ම හා ගත යුතු පියවර : සිංහල

පාසැල් මාධ්‍ය වැඩසටහන් සඳහා මාර්ගෝපදේශය (කෙටුම්පත) : සිංහල , දෙමළ

ළමා අපයෝජන /ළමා සැකකරුවන් පිළිබඳ වාර්තාකරණයේදී ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සඳහා ජනමාධ්‍යවේදීන් විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිළිබඳජාතික මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (කෙටුම්පත) : සිංහල

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් වල විනයානුකූල ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය – මැයි 2017 : ඉංග්‍රීසි

ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය(කෙටුම්පත 15.04.2019) : සිංහල

ළමා වෙළඳාම හඳුනා ගැනීම, වාර්තා කිරීම සහ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පුහුණු විෂය මාලාව, ඉගෙනුම් කාර්ය සංග්‍රහය සහ මෙවලම් (2020 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදි ) : සිංහල

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ආරක්ෂාව සඳහා කොව්ඩ් -19 හි බලපෑම (2020 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදි ) : ඉංග්‍රීසි

1995 අංක 22 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත : සිංහල

1998 අංක 28 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත : සිංහල

1998 අංක 29 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත : සිංහල

2006 අංක 07 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත : සිංහල

2006 අංක 16 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත : සිංහල

2015 අංක 04 දරන පනත අපරාධ විනිදිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත : සිංහල

2018 අංක 10 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත : සිංහල

 

ළමයා හා සම්බන්ධ /ආශ්‍රිත නීති

2005 අංක 30 දරන වෛශ්‍යා වෘත්තිය සඳහා ළමුන් හා කාන්තාවන් ජාවරම් කිරීමට එරෙහි සම්මුති පනත : සිංහල

ප්‍රකාශන

අත්පත්‍රිකා

දයාවෙන් සිනහවක් : සිංහල

ළමා ලෝකය ළමයින්ටමයි : සිංහල

ළමා ශ්‍රමිකත්වය පිටුදකිමු : සිංහල

          ළමා අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් (CRC) : සිංහල

හොඳ ස්පර්ශය – නරක ස්පර්ශය : ඉංග්‍රීසි

ළමා ශ්‍රමය පිටුදකිමු : සිංහල , දෙමළ

හලෝ යාළු : සිංහල , දෙමළ

දරුවනේ ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අවධානයෙන් සිටින්න : සිංහල , දෙමළ

දෙමාපියනි, වැඩිහිටියනි අවධානයෙන් සිටින්න : සිංහල , දෙමළ

ආදරණිය දුවේ, පුතේ ! ඔබේ ආරක්ෂාව ගැන අවධානයෙන් සිටින්න (වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ ළමුන් සඳහා) : සිංහල

ආදරණිය දෙමව්පියනි ! (වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ ළමුන් සඳහා) : සිංහල

දරුවන් සුරකිමු – නොතලන් පුංචි මනස : සිංහල

ළමා හිමිකම් සහ වගකීම් (CRC) : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

හොඳ ස්පර්ශය – නරක ස්පර්ශය : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ගැටලුවලට ලක්වූ දරුවන් සදහා උපදෙස් : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

මගේ නම බින්දු : සිංහල

ළමා විවාහ වලකා ගනිමු : සිංහල , දෙමළ

අත්පොත්

ළමා අපයෝජනය හඳුනා ගැනීම වලක්වාගැනීම සහ කළමනාකරණය (ප්‍රථම මුද්‍රණය 2020) : සිංහල

දරුවන් සඳහා මානසික ප්‍රථමාධාර (ප්‍රථම මුද්‍රණය 2019) : සිංහල , දෙමළ, ඉංග්‍රීසි

"ශික්ෂා" : ධනාත්මක ශික්ෂණය පිලිබඳ අත්පොත (පළමු සංස්කරණය : 2019 වර්ෂය) : සිංහල

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ අත්පොත (පළමු සංස්කරණය : 2019 වර්ෂය) : සිංහල , දෙමළ

ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා ළමා අපයෝජන වාර්තා කිරීම පිළිබඳ අත්පොත : සිංහල

එච්. අයි. වී සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ නව යොවුන්වියේ දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ අත්පොත : සිංහල

චිත්‍රකතා පොත

‘අන්තර්ජාලය දැනගනිමු’ : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

වෙනත් ප්‍රකාශන

ළමා ආරක්‍ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය ලිපි සංග්‍රහය (කලාපය 01. 2019 වර්ෂය) : බාගතකරන්න

‘සුරැකි ‘ සඟරාව (කලාපය 01. 2019 වර්ෂය දෙසැම්බර්) : බාගතකරන්න

'ළබැඳි' පුවත් හසුන (කලාපය 01, 2019 වර්ෂය) : සිංහල , දෙමළ

පුවත් ලිපිය – '1929' ළමා දුරකථනය : සිංහල

පුවත් ලිපිය – ළමා ශ්‍රමයට  එරෙහිව : සිංහල

පුවත් ලිපිය – අන්තර්ජාලය හරහා වන ළමා අපයෝජන වැලැක්වීමට උත්සාහවන්ත වමු : සිංහල

පුවත්  ලිපිය – ළමා ආරක්ෂණය සඳහා පවුල සවිබල ගැන්වීම : සිංහල

පුවත් ලිපිය – දයාබර පියානෙනි ! ඔබේ දරුවාගේ වගකීම ඔබ දෙදෙනාටමයි : සිංහල , දෙමළ

පුවත් ලිපිය – 2017 වර්ෂය : සිංහල , දෙමළ

 

පෝස්ටර් / චිත්‍ර මුද්‍රණ

යාලුවනේ ඔබ දන්නවාද : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ආරක්ෂිතව අන්තර්ජාලය බාවිතා කරමු : සිංහල , දෙමළ

හොඳ ස්පර්ශය / නරක ස්පර්ශය : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේ දැයි මම දනිමි : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

දෙමව්පියනි, වැඩිහිටියනි අවධානයෙන් සිටින්න….. : සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි

සංඛ්යාන දත්ත

කරුණාකර අවධාරණය කරගන්න: මෙම සංඛ්යාන දත්ත සමස්ත දිවයින පුරා ළමා අපචාර දත්ත නොවේ. ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට ළමා අපයෝජන පිළිබඳව විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ ලැබුණු පැමිණිලි වේ.

'1929' ළමා දුරකථන සේවය මාර්ගයෙන් පැමිණිලි රාශියක් ලැබේ, තවද ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට පැමිණ වාචිකව ඉදිරිපත් කල පැමිණිලිද, තැපැල් මගින් ලිඛිතව ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට ලැබුණු පැමිණිලිද වේ.පැමිණිල්ලේ ස්වභාවය මත පදනම්ව මෙම සියලු පැමිණිලි විසඳා ඇත.

2020 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2019 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2018 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2017 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2016 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2015 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2014 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2013 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2012 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2011 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි
2010 වසරේදී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තාවූ සිද්ධි ගණන : ඉංග්‍රීසි